Algemene Voorwaarden

Naam webwinkel: Pure Scents (Pure Scents is een onderdeel van Little Goodies)
KvK nummer: 70913757
Vestigingsplaats: Prins Florisstraat 10, 2676 CK Maasdijk
E-mail: info@purescents.nl
Telefoon: 06-52382517


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van dienst ontbindingsrecht.
2. Consument: natuurlijke persoon, niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de webwinkel.
3. Dag: kalenderdag.
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of webwinkel in staat stelt informatie die aan hen is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van opgeslagen informatie mogelijk maakt.
5. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Webwinkel: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
7. Overeenkomst op afstand: overeenkomst tussen consument en webwinkel, op afstand tot stand gekomen door gebruikmaking van een daartoe bestemd systeem.
8. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt tevens verstaan elektronische communicatie, zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de webwinkel en op elke tussen webwinkel en consument tot stand gekomen overeenkomst op afstand.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van de webwinkel aanvaard en voldoet aan de bij dat aanbod gestelde voorwaarden.
3. Webwinkel bevestigd onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Tot het moment dat de webwinkel deze bevestiging heeft verzonden kan consument de overeenkomst ontbinden.
4. In uitzondering op lid 2 komt de overeenkomst slechts tot stand nadat de webwinkel, binnen de wettelijke kaders, op de hoogte is gesteld of consument aan diens betalingsverplichtingen kan voldoen en van overige feiten en factoren die van belang zijn om op verantwoorde wijze een overeenkomst op afstand aan te kunnen gaan, althans te ontbinden of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 Ontbindingsrecht
1. Consument heeft het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na ontvangst van het product door consument of vooraf door consument aangewezen vertegenwoordiger.
2. Consument zal tijdens deze periode zorgvuldig omgaan met product en verpakking. Consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover die noodzakelijk is voor de beoordeling van het product.
3. Indien consument gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dient bij dit binnen de bedenktijd schriftelijk aan de webwinkel te melden. Webwinkel verzend onverwijld een bevestiging van dit bericht.
4. Producten dienen gezamenlijk met alle geleverde toebehoren en zoveel mogelijk in de orginele staat en verpakking aan de webwinkel geretourneerd te worden, conform de door de webwinkel verstrekte duidelijke en redelijke instructies.
5. In geval van ontbinding komen de kosten van de retourzending voor rekening van de consument.
6. Na ontbinding dient consument uiterlijk binnen 14 dagen het product te retourneren conform het in lid 4 bepaalde.
7. Webwinkel vergoed de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Artikel 4 Uitsluiting Ontbindingsrecht
Het ontbindingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:
a. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die direct door Young Living verzonden worden en waarbij een account is aangemaakt bij Young Living;
e. waarvan de verzegeling kapot is;


Artikel 5 Levering
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de webwinkel kenbaar heeft gemaakt.
2. De webwinkel zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. De webwinkel zal tijdig melding maken van vertragingen tot levering.
3. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slecht na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Webwinkel zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen 30 dagen vergoeden.
4. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Artikel 6 Klachten en Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen webwinkel en consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden vermeld bij de webwinkel.
3. Bij webwinkel ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal de webwinkel hier tijdig melding van maken en daarbij een indicatie geven van de termijn waarbinnen consument wel een oplossing mag verwachten.
4. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

© 2020 - 2023 Pure Scents | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel